Ingyenes szállítás 25 000 Ft felett!

Facebook nyereményjáték szabályzat

 1. A nyereményjáték szervezője, lebonyolítója, adatkezelője, adatfeldolgozója a gulyashus.hu (Gulyás János és Társa Kft.) továbbiakban, mint szervező. A mindenkori játék lebonyolítását, a játékhoz kapcsolódó adatkezelést, valamint az adatfeldolgozást a szervező végzi.
 2. A játék leírása: A Szervező adott időszakban meghirdeti a Gulyáshús Facebook oldalán egy erre készített bejegyzés által a játékot. A játékosnak a bejegyzésben foglalt feladatot kell megoldani, csak így vehet részt a játékban. A játékosoknak a játékleírásban megjelölt időpontig kell a bejegyzésben foglalt feladatot teljesíteni a nyereményjátékban való részvételhez.
 3. Játékosok: A Játékban bármely valós e-mail címmel és magyarországi lakhellyel rendelkező cselekvőképes természetes személy részt vehet, aki elmúlt 18 éves, céges e-mail cím megadása esetén pedig az email címben szereplő természetes személy, aki elmúlt 18 éves és nem tartozik a 4. pontban meghatározott kategóriába. Minden e-mail cím / személyes fiók csak egyszer regisztrálhat és vehet részt az egyes sorsolásokon. A sorsolásokon egy Játékos maximum egy valós profillal és válasszal vehet részt. A sorsolásból kizárható az a Játékos, aki egynél több profillal és válasszal regisztrál a Játékra. A Játékban való részvétellel a Játékosok a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul elfogadják.
 4. A Játékban nem vehetnek részt: A Szervező Gulyás János és Társa Kft. 6645 Felgyő, II. Ker. 80. munkavállalói és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1) pont.
 5. Kiértesítés: A nyertest a Gulyáshús Facebook oldalán értesítjük. Az értesítést követően a játékos/ok 48 órán belül jelentkezhetnek a nyereményért. Ha addig nem jelentkeznek újra sorsolás történik a résztvevők között.
 6. Nyeremények átruházása: A nyeremények másra át nem ruházhatók.
 7. A Nyertes a nyereményét megegyezés alapján személyesen a Szervező telephelyén 6645 Felgyő, II. Ker. 80. vagy házhozszállítás útján veheti át.
 8. Amennyiben a nyeremény nem fizikai termék, hanem utalvány, azt online a gulyashus.hu webáruházban is felhasználhatja.
 9. Adatvédelem: A Játékosok tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás nem a Facebook részére történik. A Játék során megadott személyes adatok kezelését az Gulyás János és Társa Kft., mint adatkezelő végzi. Az adatkezelés jogi alapja az érintett személyek önkéntes, kifejezett és személyes hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a Játékban való részvétellel. A Játékosok a Játékban történő részvétellel tudomásul veszik, hogy sem a Szervező, sem Ügynökség nem vizsgálja, hogy a Játékosok a Játék során megadott személyes adataikat (pl.: e-mail cím) jogszerűen adták-e meg. A személyes adatok kezelése és feldolgozása az alábbiakra terjed ki: Játékos vezetéknév, keresztnév, Facebook azonosító, Facebook profil link. A Játékban résztvevők bármikor jogosultak tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésének módjáról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, vagy törlését. A résztvevőknek a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogukban áll bírósághoz fordulni. Abban az esetben, ha a Játékban résztvevő - az előző bekezdésben írtak szerint - kéri a személyes adatai törlését, úgy a törléssel egyidejűleg az ő jelen Játékban való részvétele automatikusan megszűnik.
 10. Általános rendelkezések: A Szervező kijelenti, hogy a Játék teljes mértékben független a Facebooktól, azt a Facebook semmilyen módon nem támogatja, nem hagyja jóvá, illetve nem vesz részt benne. A Játékos a Facebookkal szemben semmilyen igénnyel nem léphet fel. A Nyereményjátékkal összefüggésben minden igény kizárólag a Szervezővel (illetve a Lebonyolítóval, valamint az Adatkezelővel) szemben érvényesíthető, a Facebookot a Nyereményjátékkal összefüggésben felelősség nem terheli. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot- akár a Játék időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi az Gulyáshús Facebook oldalon. Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden olyan, a Játékkal kapcsolatos hozzászólást, amely a közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Játékszabályzatot sérti, vagy a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, a Gulyáshús termékekre, illetve az ilyen hozzászólást közzé tevő Játékost a Játékból kizárja. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő Játékost terheli. A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárítanak, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, telefonszám-elírás stb.) semmilyen felelősséget nem vállalnak. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező a Játék lebonyolításával nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak. A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatában foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.
 11. A játékban való részvételnek a bejegyzés és a Játék megosztása, Ismerős megjelölése nem feltétele. Azonban a résztvevő azt szabad akaratából megteheti, hogy a játékról többen értesülhessenek.