Ingyenes szállítás 25 000 Ft felett!

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.gulyashus.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. 1.1. Ügyfélszolgálati elérhetőségeink: A fogyasztó a termékkel vagy az eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 

Telefon: +36-63/483-248

Internet cím: https://www.gulyashus.hu

E-mail: info@gulyashus.hu

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen. 

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül. Honlap: www.gulyashus.hu weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgáló weboldal. Szerződés: Eladó és Vevő között a honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés. 

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. 

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi. 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy. 

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy. 

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti, 1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint 2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás 

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 1. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 2. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról az európai parlament és tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról  az európai parlament és tanács(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

Az ÁSZF hatálya, elfogadása A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

Szerződés nyelve, árak

1.5. A szerződés nyelve, a szerződés formája A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja. 

1.6. Árak Az árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben szabályzott 5% és/vagy 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk. Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért. Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen: 0 Ft-os ár, kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék), az olyan esetek, amikor nyilvánvaló, hogy a Termék nem az igazolható piaci áron került feltüntetésre és az Eladó nem kedvezménnyel értékesíti a (pl.: nyilvánvalóan elírt ár: 10 000 Ft helyett 1000 Ft-ért feltüntetett ár). Igazolt piaci árnak a google találati oldalak szerinti átlagár tekintendő. Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Szolgáltató

Cégnév: Gulyás János és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cég rövidített elnevezése: Gulyás János és Társa Kft.

Székhely: 6645 Felgyő, II. kerület 80. (Csongrád, Pf. 84.)

Képviselő neve: Gulyás Jánosné ügyvezető igazgató

Cégjegyzékszám: 06-09-004955

Bejegyző Bíróság neve: Csongrád Megyei Biróság mint Cégbíróság

Adószám: 11399531-2-06

Közösségi adószám: HU11399531

Számlavezető pénzintézet: K&H

Számlaszám: 10405073-28312376-00000000

E-mail cím: info@gulyashus.hu

Telefonszám: +36-63/483-248

Engedély száma: F/754-2/2020 

 1. A honlapon folytatott tevékenység A weboldalon megjelenített termékek online rendelhetőek, és házhoz szállítással átvehetőek.

Hústermékek értékesítése. A weboldalon kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak: 

friss, füstölt, sült és fagyasztott húsok

Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal. 

4.2. Szerzői jogok A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikák, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni szigorúan tilos! 

A honlapon történő vásárlás 

5.1. Megrendelés folyamata 

A honlap termékbemutatási és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról. A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg. A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Regisztrációhoz a felhasználónak meg kell adnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím megadásán felül egy jelszót is. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható. A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé. Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon. 

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás A Szolgáltató a Felhasználót 2 munkanapon  belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 2 munkanapon  belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.A visszaigazoló e- mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit. 

5.3. A szerződés létrejötte 

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A szerződés a forgalmazótól kapott konkrét időpontot tartalmazó visszaigazolás megérkezésével jön létre . A Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy e-mailt (külön elfogadó e-mail)  2 munkanapon belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, konkrét időpontot tartalmaz a szállítást illetően és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 2 munkanapon belüli megérkezésével. 

5.4. A szerződés iktatása 

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető. A Szolgáltató nem vetette alá magát magatartási kódexnek.

5.5. Számla A Szolgáltató elektronikus számlát állít ki. A számlát  elektronikus úton (e-mailben) bocsátja a felhasználó rendelkezésére. 

5.6. Fizetés

utánvét-bankkártya,  utánvét-készpénz 

 

5.7. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés 

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a szállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti. Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót. Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel Eladó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 14 munkanapon belül. 

 

5.8. Külföldre történő értékesítés Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területének egy részén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét. A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén. A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval. Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek. Ilyen például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről. 

 

5.9. Átvételi lehetőségek, Szállítás Azon átvételi lehetőségek, szállítási módok a felsorolása, amelyet a honlap biztosít és ezek részletes bemutatása. 

5.9.1. Szállítás futárszolgálattal 

Megrendeléseit saját hűtős autókkal szállítjuk ki. Cégünk az ISO 22000 Minőségbiztosítási rendszerét használja, hogy termékeink a legjobb minőséget képviseljék. Az elérhető városok listájáról ITT tájékozódhat!

5.9.3. Szállítási díjak

A szállítási díj 24990.- Ft összeghatárig 2 490.- Ft. 25.000-, Ft felett ingyenes.

 

5.9.4. Futárszolgálat szállítási mód részletes leírása 

A futárszolgálat adott napon belüli szállítást tud végezni, pontos időpontot nem tud garantálni. Az adott napot megelőző munkanapon email vagy sms értesítést kap a kiszállításról. Kiszállítás: munkanapokon hétfőtől-péntekig, 08:00-20:00 óra között Megadhatja munkahelyének, vagy szomszédjának címét is, ha hétköznap nem tartózkodik a regisztráció során megadott címen. Felhasználó a futárszolgálattal a szállítási időpont további pontosítása miatt felveheti a kapcsolatot. Ha a futár a megadott címen nem talál senkit, következő két munkanapon belül újra megkísérli a termék átadását. A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést vagy minőségi problémát tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. 

5.10. Telefonos ügyfélszolgálat. 

A szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot üzemeltet az általa működtetett weboldal használatával kapcsolatban felmerült kérdések rugalmas megválaszolása érdekében. Telefonon keresztül szerződéskötésre nem kerülhet sor, a telefonon keresztül közölt adatok tájékoztató jellegűek, azok ajánlattételnek nem minősülnek és ajánlati kötöttséget sem teremtenek.

Elállási jog Kire érvényes

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó). A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Mikor gyakorolható az elállási jog Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A fogyasztó az elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 2. mellékletének kitöltésével és fentiek szerint történő megküldésével is gyakorolhatja. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. Költségek A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót alapvetően más költség nem terheli. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is. Kivételek Azok a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő átvételi/fuvarozási módot választott. Pl. 

A Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg meg nem bizonyosodott a termék állagáról, sértetlenségéről. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A Fogyasztó felelősségre vonható a termékben bekövetkezett rongálásért, értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat, vagy szakszerűtlen használat miatt következett be. 

Szállítási terület

 

A lakossági ügyfeleinek a minimum értékhatárt meghaladó megrendelések esetén a házhoz szállítást az alábbi településeken tettük elérhetővé:

 

Budapest, Biatorbágy, Budajenő, Budakalász, Budakeszi, Budaörs, Diósd, Gödöllő, Dunaharaszti, Dunakeszi, Halásztelek,Mogyoród, Szentendre, Szigethalom, Szigetszentmiklós, Vác, Érd, Kecskemét, Szeged, Székesfehérvár.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a

 • Cégnév: Gulyás János és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Cég rövidített elnevezése: Gulyás János és Társa Kft.
 • Székhely: 6645 Felgyő, II. kerület 80. (Csongrád, Pf. 84.)
 • Levelezési cím: 6645 Felgyő, II. kerület 80. (Csongrád, Pf. 84.)
 • Képviselő neve: Gulyás Jánosné ügyvezető igazgató
 • Cégjegyzékszám: 06-09-004955
 • Bejegyző bíróság neve: Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság
 • Adószám: 11399531-2-06
 • Közösségi adószám: HU11399531

által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, gyakorlatot. 

A Gulyás János és Társa Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.gulyashus.hu weboldal (a továbbiakban: weboldal) működtetése során a weboldalra látogatók, a weboldalon regisztrálók, továbbá azon vásárlók vagy feliratkozók (együttesen Érintett) adatait kezeli.

A  Szabályzat célja, hogy a  Gulyás János és Társa Kft., az Érintettek számára nyújtott szolgáltatások minden területén, az Érintett jogait tiszteletben tartsa a személyes adatainak feldolgozása és tárolása során.

Az adatkezelő adatai A Szolgáltató, mint adatkezelő megnevezése és adatai

Cégnév: Gulyás János és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cég rövidített elnevezése: Gulyás János és Társa Kft.

Székhely: 6645 Felgyő, II. kerület 80. (Csongrád, Pf. 84.)

Levelezési cím: 6645 Felgyő, II. kerület 80. (Csongrád, Pf. 84.)

Képviselő neve: Gulyás Jánosné ügyvezető igazgató

Cégjegyzékszám: 06-09-004955

Bejegyző Bíróság neve: Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Adószám: 11399531-2-06

Közösségi adószám: HU11399531

Számlavezető pénzintézet: K&H

Számlaszám: 10405073-28312376-00000000

E-mail cím: info@gulyashus.hu

Telefonszám: +36-63/483-248

 

Az érintett meglátogatja weboldalunkat, magánszférája és annak védelme kiemelten fontos számunkra

Tudjuk, ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül akkor sem, amikor szeretnénk rendszeresen és személyre szabottan tájékoztatni. Amennyiben az érintett meglátogatja az www.gulyashus.hu honlapot, személyes adatok kezelésére, feldolgozására és felhasználására kerülhet sor. Jelen adatvédelmi tájékoztatóval és szabályzattal szeretnénk biztosítani arról minden érintettet, hogy az adatait megbízhatóan és biztonságosan kezeljük/tároljuk. Természetesen jelen adatvédelmi tájékoztató mellett egyéb törvényi kötelezettségünk is van, de mindenben megfelelünk ezen irányelveket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek.

Mik a személyes adatok?

A személyes adat, az érintettel kapcsolatba hozható adat, valamint a különálló adatok összevonásából levonható, az érintettre vonatkozó következtetés (profilalkotás). A nálunk regisztrált felhasználó nevén, címén, telefonszámán, e-mail címén túlmenően oldalunkon tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül: ilyen például az IP-cím vagy helyinformációk, ahonnan az Érintett meglátogatta oldalunkat; de ilyenek a használt böngésző alapadatai. Ezek a technikai adatok bizonyos esetben személyes adatokat képezhetnek. Általános szabályként elmondható, hogy ezeket többnyire anonimizált módon, statisztikai célokra használjuk, továbbá kizárólag olyan mértékben használjuk fel, melyek technikai szempontból weboldalunk működése és a visszaélésekkel/támadásokkal szembeni védelem érdekében szükséges.

Hogyan használjuk az Ön személyes adatait?

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk. Például: rendelések teljesítése/feldolgozás, számlázás, szolgáltatás teljesítése, bizonylatolás,  hírlevélre való feliratkozás, tájékoztatás, szolgáltatással kapcsolatos kapcsolattartás stb. Kizárólag olyan személyes adatokat kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és alkalmas. Személyes adatot kizárólag akkor kezelünk, amennyiben ahhoz az Érintett tevőlegesen hozzájárul, továbbá azt törvény vagy helyi önkormányzati rendelet elrendeli számunkra (pl.: számviteli tv.  számlák megőrzése, stb ). Az Információs tv. előírásai keretein belül gyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk az érintett személyes adatait akkor, amikor a weboldalon regisztrál, illetve bejelentkezik (egy vásárlói felhasználói név és jelszó párossal), vagy amikor termékeket rendel nálunk. Az Érintettek adatait tevőleges beleegyezésükkel és csak a hatályos jogi előírásoknak és jelen adatvédelmi tájékoztatónak megfelelően kezeljük. A legtöbb esetben az adatok használata csak anonimizált, statisztikai formában történik. Az adatkezelés időtartama a regisztrációtól az Érintett törlési kérelmének a Szolgáltatóhoz való eljuttatásáig tart. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján, nyolc évig vagyunk kötelesek megőrizni.

Rendelés/regisztráció

Amikor regisztrál vagy rendel tőlünk, a megadott személyes adatokat összegyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk a vonatkozó hatályos adatvédelmi törvények és jelen tájékoztató keretein belül. Azon információk, melyek az igényelt termékünk/szolgáltatásunk teljesítéséhez szükségesek, a rendelési/regisztrációs űrlapon kötelező mezőként kitöltendő módon jelennek meg a többi adat megadása nem kötelező. A szerződések megkötéséhez és szolgáltatásunk végrehajtásához szükségesek olyan kapcsolati információk, mint a név, szállítási és számlázási cím, illetve a kiválasztott fizetési, számlázási és szállítási módról szóló adatok megadása. A regisztráció és a rendelés során az érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: felhasználónév (regisztráció nélküli vásárlásnál nem kötelező) saját e-mail cím, jelszó (regisztráció nélküli vásárlásnál nem kötelező) számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám) szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám) telefonszám cég esetén adószám Tájékoztatási célú értesítéseink (e-mail, sms, telefonhívás), amelyek nélkülözhetetlenek a szerződésünk és szolgáltatásunk teljesítéséhez (pl. rendelés visszaigazolása, szerződési dokumentumok, fizetés feldolgozása), nem tilthatók le ezeket az értesítéseket az érintett által megadott e-mail-címre vagy telefonszámra juttatjuk el és nem minősülnek marketing célú hírlevélnek. Az Ön személyes adatait a kapcsolatos szerződések megkötésére és végrehajtására átadjuk a következőkben felsorolt szoftverek,eszközök részére, központi adatbázisokban való tárolás céljára. Ez különösen szükséges a szerződésünk és szolgáltatásunk megfelelő, gördülékeny, gyors és hiánytalan teljesítéséhez. Amikor rendel, kapcsolatba lép  ügyfélszolgálatunkkal, rendelés, kérdés, panasz, visszaküldés vagy egyéb célból, ezek az egységek hozzáférést kapnak az Ön rendelési adataihoz, azért, hogy kollégáink az adatok feldolgozásával a rendelés teljesítését meg tudják tenni és fel tudják venni az adott érintettel a kapcsolatot. Unas rendelés regisztrálása és feldolgozása, sikerességének ellenőrzése. 

Cookie szabályzat 

A Szolgáltató és az érintett a sütiket törlésig tárolja, kivéve az egyedileg szabályozott és megfogalmazott eseteket, melyek az alábbiakban olvashatók.

Weboldalunkon sütiket használunk (angolul: cookies). A sütik olyan szövegfájlok, melyek lehetővé teszik, hogy a lehető legnagyobb kényelmet nyújtsuk az érintettek részére, amikor weboldalunkat használja. A süti egy betű/szám kombinációt tartalmaz, amely az érintett által használt böngészőt azonosítja. Ezek többnyire csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépen, bármikor tudja őket törölni, és csak akkor kerülnek át hozzánk, mint Szolgáltató részére (szerverünkre), amikor felkeresi weboldalunkat. Bármikor meg tudja tekinteni és ki tudja törölni saját számítógépén tárolt sütiket, böngészőjének beállításai segítségével. Erről minden esetben bővebb tájékoztatással tud élni, ha felkeresi a böngészőjének hivatalos weboldalát, vagy meglátogatja böngészőjének Súgó menüjét. Ebben a  tájékoztatóban fel szeretnénk hívni arra a figyelmét, hogy weboldalunk funkciói, valamint extra kényelmi funkcióink csak akkor tudjuk korlátlanul érvényesíteni, ha az érintett nem tiltja le a sütik használatát. 

Alkalmazott cookie-k 

Átmeneti (session) cookie: ezek a látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek elengedhetetlenek a hatékonysághoz és biztonsághoz oldalunkon, hogy weboldalunk egyes funkciói megfelelően tudjanak működni. Állandó (persistent) cookie: a jobb felhasználói élmény érdekében. Ezek többnyire hosszabb ideig tárolódnak böngészőjében, attól függően, hogy a böngészőjének egyedi beállításait hogyan határozta meg. Jelszóval védett munkamenethez használt cookiek. Bevásárlókosárhoz szükséges cookiek. Biztonsági cookiek. Webáruház naplófájlok (unas) Amikor Ön meglátogatja a www.gulyashus.hu honlapját, rendszerint a következő adatokat tároljuk technikai okokból az un. naplófájlokban: a csatlakozott számítógép IP-címe, az a weboldal, ahonnan Ön hozzánk látogat (hivatkozási hely), a meglátogatott oldalaink látogatásának ideje és időtartama, böngészőjének típusa és beállításai, operációs rendszer Google Analytics Weboldalunk Google Analytics-et, a Google Inc. elemző szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics sütiket, az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz, amelyek lehetővé teszik az Ön weboldal látogatásainak elemzését. Ezeket az adatokat, teljesen anonim módon, tömeges látogatói elemzésre használjuk fel weboldalunk optimalizálására, vagyis nem használjuk profilalkotásra. A Gulyás János és Társa Kft. megbízásából a Google ezeket az információkat fogja felhasználni ahhoz, hogy kiértékelje az Ön weboldal használatát és jelentéseket állítson össze a weboldalon végrehajtott tevékenységekről. A sütik használatát böngészőszoftverének megfelelő beállításával letilthatja. A Google általi adatgyűjtést és felhasználást (sütik és IP-cím) az alábbi linken megakadályozhatja: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl = en Google AdWords remarketing, a weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Az Ön oldal elhagyása után a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetéseket jeleníthessünk meg. A remarketing kód sütiket használ, a látogatók azonosításához. Ön letilthatják ezen sütiket, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét (http://www.google.com/settings/ads?hl = hu) és ott ezt elvégzik. Ezt követően a számukra nem jelenítünk meg több célzott hirdetés a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon. 

Facebook remarketing 

A weboldal használja a Facebook remarketing rendszerét, mely a felhasználónak a Facebook közösségi portál felületén, célzottan, személyre szabott módon hirdetéseket jelenít meg a Szolgáltató. A felhasználó bármikor leiratkozhat, ezt a hirdetések jobb felső sarkában található X gomb megnyomásával. Itt az "about this ad" linkre kattintva el lehet jutni egy felületre, ahol törölheti magát a remarketing listáról.

 

Optimonk

Használjuk az Optimonk szolgáltatását, mely aktuális akcióinkat és aktualitásainkat jeleníti meg az Érintettek részére weboldalunkon. Az Optimonk sütiket használ megjelenései során, melyet abból a célból helyez el számítógépén, hogy egy felhasználónak egy alkalommal jelenítsen meg egy felugró ablakot vagy hirdetményt.

A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával. Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra. A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben: Kapcsolatfelvétel ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a webshopból. Kezelt adatok az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok. Az adatkezelés időtartama az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés] Regisztráció a weboldalon a regisztráció során megadott adatok tárolásával az adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele kezelt adatok. Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli. Az adatkezelés időtartama a hozzájárulásának visszavonásáig. Az adatkezelés jogalapja az Önönkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés] A rendelés feldolgozása A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek kezelt adatok az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli. Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen. Az adatkezelés időtartama az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés] a számla kiállítása az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük. 

A kezelt adatok Név, cím, e-mail cím, telefonszám. Az adatkezelés időtartama a kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Az adatkezelés jogalapja az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik. Kezelt adatok Név, cím, e-mail cím, telefonszám. Az adatkezelés időtartama az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli. Az adatkezelés jogalapja Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]. 

Kezelt adatok Vásárló neve, telefonszáma, email címe, a panasz tartalma. Az adatkezelés időtartama a garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg. Az adatkezelés jogalapja az, hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés] Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen. Kezelt adatok Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma. Az adatkezelés időtartama A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg. Az adatkezelés jogalapja az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]. A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében. Kezelt adatok a hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe. Az adatkezelés időtartama a jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra. Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 7.cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés] Marketing célú adatkezelések A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés, kezelt adatok Név, cím, e-mail cím, telefonszám. Az adatkezelés időtartama Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Az adatkezelés jogalapja Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés] A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés Kezelt adatok Név, cím, e-mail cím, telefonszám. Az adatkezelés időtartama a hozzájárulásának visszavonásáig. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adatfelvétel során ad meg az adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés] Remarketing. Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg. Kezelt adatok a cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

 

Az adatkezelés időtartama:

Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:

 

Az adatkezelés jogalapja Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

Nyereményjáték:

Az adatkezelési folyamat a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik. 

Kezelt adatok Név, email cím, telefonszám. Az adatkezelés időtartama az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai, amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni.

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés] További adatkezelések amennyiben az adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adat továbbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás 

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: UNAS Online Kft.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

E-mail cím: unas@unas.hu

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult. 

 Hírlevéllel, Személyre szabott hírlevéllel, Kosárelhagyó levéllel kapcsolatos adatkezelés 

A www.gulyashus.hu oldalon többféle személyre szabott hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség, mind a regisztrációkor, mind egyéb lehetőségekkel. A hírlevélre feliratkozó Érintett önkéntes adatszolgáltatással az alábbi meghatározott személyes adatait adja át kezelésre a Szolgáltató részére: Név Email cím weboldal használattal kapcsolatos viselkedési szokások (regisztrált Érintett esetén) Hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokások Vásárlási szokások (regisztrált Érintett esetén) A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt e-mail-címek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések megfelelő teljesítése miatt a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban a megfelelő teljesítés érdekében kerül sor e-mail küldésére. Az e-mail-címekre hirdetést vagy reklámot kizárólag akkor küldd a Szolgáltató, amennyiben az Érintett elfogadta az adatvédelmi tájékoztatót és hozzájárulását adta marketing célú hírlevelek küldéséhez. A Szolgáltató mindaddig kezeli a hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található egyértelmű linkre kattintva (azonnali leiratkozás) vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton (a levél beérkezésétől legfeljebb 14 nap). Az Érintettek felhasználóink a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a hírlevélről. 

Unas:

Amennyiben Ön hozzájárult, hogy a Szolgáltató e-mail formájában marketing célú leveleket küldjön számára, adatait ezen rendszerben is tárolja a Szolgáltató. Jelen rendszer a Szolgáltató összes többi adattárolási helyével folyamatosan szinkronizációban van. Salesautopilot:

Amennyiben Ön hozzájárult, hogy a Szolgáltató e-mail formájában marketing célú leveleket küldjön számára, adatait ezen rendszerben is tárolja a Szolgáltató.

 

Jelen rendszer a Szolgáltató összes többi adattárolási helyével folyamatosan szinkronizációban van. 

 

Vegyes kapcsolatfelvétel, telefon

Általános kapcsolatfelvétel:

Tároljuk és felhasználjuk az Ön adatait, amikor megkeres minket telefonon, emailben vagy a kapcsolati űrlapunkon keresztül, illetve ha információt küld számunkra valamilyen más formában és emiatt adatai hozzánk kerülnek. Ez munkánkhoz szükséges.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag Ön felel. A fogyasztó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 

Adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait? 

Az Érintettek adatát csak olyan Szolgáltatónak és Partnereknek adjuk át, akiket gondosan megválasztottunk és szerződéses kötelezettséget vállaltak az adatok védelmére. Átvitel egyéb harmadik fél részére Adatait átküldjük harmadik félnek vagy hivatalos hatóságnak a fennálló adatvédelmi törvények keretén belül, ha erre minket hivatalos végzés vagy bírósági határozat kötelez, illetve ha erre engedélyünk van, továbbá jogaink biztosítására és követeléseink kikényszerítésére. 

 Tárhelyszolgáltató

Név: UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Major köz 2. I/15

 

Átvitel Szolgáltatókhoz a www.gulyashus.hu működésével és a szerződések végrehajtásával összefüggésben különféle Szolgáltatók dolgoznak nekünk, ilyen munka a termékek kifizetése és szállítása vagy könyvelési tevékenység. Ezeknek a Szolgáltatóknak átadjuk azokat az adatokat (pl. név, cím), amelyek szükségesek feladatuk teljesítéséhez. A lentebbi pontban szabályozott módon. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót ( rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. 

 

Adatfeldolgozók megnevezése: Gulyás János és Társa Kft. munkavállalói Webshopon keresztül történő vásárlások kezelése.

NATURASOFT Magyarország Kft.  1113 Budapest, Bocskai út 77-79. számlázás, ügyvitel.

 

UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Major köz 2. I/15 Webshopon keresztül történő vásárlások kezelése és tárolása.

 

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)
1031 Budapest, Záhony utca 7.

 

A Gulyás János és Társa Kft. belső adatkezelése rövid leirata

Minden Önnel  kapcsolatos adatot olyan eszközökön tárolunk mely jelszóval és tűzfallal védett. A papír alapú adatkezelést kizárólag a kötelezően előírt számlázás esetében végzünk.

Számítógépek, laptopok, szervergép minden érintettel kapcsolatos adatot olyan eszközökön tárolunk mely jelszóval és tűzfallal védett. Munkatársak a szolgáltató által tárolt adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban - jelen adatkezelési tájékoztató által nem szabályozott módon, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. 

Adatbiztonság Szolgáltató

Adatbiztonság Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. Az Ön adatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezzük, hogy hatékonyan megakadályozzuk azok harmadik fél hozzájuthasson. Munkavállalóinkat, akik a személyes adatokat feldolgozzák, köti az adattitkosság. Minden Önnel kapcsolatos adatot olyan eszközökön tárolunk, mely jelszóval és tűzfallal védett.

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelésre az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat minden esetben tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást az Ön az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, rendeléssel, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, garanciális ügyintézés, kapcsolattartás, illetve ha az érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat jelen tájékoztatóban írt céloktól eltérő célokra nem használja és nem is használhatja fel. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

 Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor sor kerülhet. Fenti rendelkezések nem érintik az egyéb jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségünk teljesítését. Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről való leiratkozásig tart. 

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

Tájékozódáshoz való jog Önnek törvény biztosította joga van a nálunk kezelt személyes adataira vonatkozó tájékoztatás kéréséhez, valamint azok módosításához, törléséhez és zároltatásához. Azok az adatok, amelyeket jogi, törvényi vagy szerződésbeli kötelezettségből kell tárolnunk a kereskedelmi nyilvántartás megőrzéséhez, törlés helyett zárolásra kerülnek, hogy megakadályozzuk más célra való felhasználásukat. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. 

Szolgáltató az Ön kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó általa kezelt adatokról az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól azok forrásáról az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Ön személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti. Érintett hozzáféréshez való joga.

Az Érintett jogosult, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, milyen adatokat tárol. Helyesbítés joga.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó nem pontos személyes adatokat, továbbá jogosult a hiányos személyes adatok - pl. kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítésére. Törléshez való jog Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Szolgáltató késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az Szolgáltató köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül az Ön kérését teljesítse. E rendelkezés nem érinti az egyéb jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségünk teljesítését. Adatkezelés korlátozásához való jog.Ön jogosult arra, hogy a Szolgáltató számára korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából de ha Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Adathordozáshoz való jog

Ön jogosult, hogy a rá vonatkozó és általa rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szolgáltató. 

Tiltakozás joga

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az a Szolgáltató jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor. 

Automatikus döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga.

Az Érintett jogosult arra, hogy adatai kezelésének hozzájárulását bármikor írásban visszavonja. Ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. E rendelkezés nem érinti az egyéb jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségünk teljesítését. 

Bírósághoz való fordulás joga:

Kérjük Önt, hogy amennyiben úgy látják, hogy Szolgáltatóként megsértettük a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a Érintetteket, hogy a jogainak megsértése esetén az Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az Ön választása szerint az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Ha az Adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön személyiségi jogát megsérti, a Felek békés úton próbálják az ügyet lezárni.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Ön személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adatvédelmi hatósági eljárás. Ön panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a 

Hatóságtól is: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Email: ugyfelszolgalat@naih.hu Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 Honlap: http://naih.hu Az adatkezelés nyilvántartási száma: XXXXXXX

Adatvédelmi incidens:

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően a Szolgáltató jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön részére, természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, melyeket nyilvántart. 

 

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Egyéb rendelkezések

Minden olyan esetben, ha az Érintett által szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti céltól eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

 1. Linkek más vállalatok weboldalaira A www.gulyashus.hu oldalon találkozhat más cégek weboldalaira mutató linkeket. Az ilyen linken keresztül az Érintett által meglátogatott webhelyek adatvédelmi intézkedéseiért nem vállalunk felelősséget! 
 2. Módosítások ezen adatvédelmi tájékoztatóhoz Jelen adatvédelmi tájékoztatót a jogszabályoknak és a valósághoz megfelelőnek folyamatosan frissítenünk kell. Kérjük, rendszeres időközönként tájékozódjon ezen az oldalon eszközölt bármely módosítás felöl. Az adatvédelmi tájékoztató módosításai a www.gulyashus.hu/aszf weboldalon való közzétételel napján lépnek hatályba. Jelen adatvédelmi nyilatkozat utolsó módosítása: 2019. október 01. Jelen adatvédelmi nyilatkozat hatályos: 2019. október 01. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról: a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól; azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhozvalóhozzáférést,azokhelyesbítését,törlésétvagykezelésénekkorlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását; hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotástis,valamintlegalábbezekbenazesetekbenazalkalmazottlogikáraésarra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír. Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia. A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.